Sommerschule für Materialwissenschaftler/Letní škola pro materiálové vědce

Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen, dem Kleinprojektefonds der Euroregion Elbe/Labe gefördert./Projekt je financován z evropského Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe.

Austausch der Materialwissenschaftler: Sommerschule für Doktoranden

Im Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Sachsen und der Tschechischen Republik entstand eine langjährige Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Dresden und Ústí nad Labem. Wir wollen mit diesem Projekt auf einer Reihe bereits erfolgreich durchgeführter und abgeschlossener Projekte aufbauen, z. B. dem Trans3Net-Projekt des CE-Programms, um die Zusammenarbeit auf der Ebene der Forscher und Doktoranden im Bereich der Materialwissenschaften beider Universitäten und weitere örtlicher Forschungsinstitute zu forcieren.
Hauptaktivität ist eine fünftägige Sommerschule für Doktoranden Ende Juni 2022 (3 Tage in Dresden und 2 Tage in Ústí nad Labem. Fachliche Themenschwerpunkte sind Biologisierung, Nanotechnologie und Simulation.

Propojení vědců materiálového výzkumu: Letní doktorandská škola

V rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou byla navázána dlouhodobá spolupráce mezi univerzitami v Drážďanech a Ústí nad Labem. Tímto projektem
chceme navázat na řadu již úspěšně realizovaných a dokončených projektů, např. na projekt Trans3Net programu CE, a posunout tak spolupráci na úrovni výzkumných pracovníků a doktorandů v oblasti materiálových věd jak z univerzit, tak z dalších místních výzkumných ústavů.
Hlavní aktivitou je pětidenní letní škola pro doktorandy na konci června 2022 (3 dny v Drážďanech a 2 dny v Ústí nad Labem). Mezi odborná témata patří biologizace, nanotechnologie a simulace.