Pracovní program /Arbeitsplan

Arbeitspaket Lehrkonzept / Pracovní balíček Koncepce výuky

Obsah:

Srovnání stávajících studijních programů
Vypracování nabídky přednášek
Uskutečnění přednášek
Dokumentace zkušeností

Inhalte:

Vergleich der Studienprogramme
Erarbeitung der Vorlesungsangebote
Durchführung der Vorlesungen
Dokumentation der Erfahrungen

Arbeitspaket Gemeinsame Ressourcennutzung / Pracovní balíček Sdílené využívání zdrojů

Obsah:

Evidence a dokumentace použitelného laboratorního vybavení
Organizace a společné vedení diplomových prací/stáží

Inhalte:

Erfassung nutzbarer Laborausstattung
gemeinsame Betreuung von Graduierungsarbeiten

Arbeitspaket Symposien und Innovationsbörsen / Pracovní balíček Sympozia a výměny inovací

Obsah:

Vědecká sympozia

Sympozia slouží k výměně výsledků výzkumu v oblasti materiálových věd. Akce jsou určeny studentům doktorského studia na TU Drážďany a UJEP v Ústí nad Labem a studentům, kteří píší magisterskou nebo diplomovou práci. V důvěrném prostředí se diskutuje o výzkumných přístupech a výsledcích s cílem vyměnit si nápady a společně je dále rozvíjet.

Inovační burzy

Burza inovací je nízkoprahovou prezentací výsledků výzkumu jako výchozího bodu pro potenciální spolupráci a rozvoj důvěrných vztahů mezi vědou a průmyslem. Je určena vědcům a zástupcům firem.
Během období projektu se uskuteční dvě inovační burzy na témata z oblasti materiálových věd.

Přínosy

  • Zviditelnění výsledků výzkumu
  • Příležitost k nekomplikované přímé výměně informací
  • Přehled o výsledcích výzkumu v regionu, zejména o produktových a/nebo technologických inovacích

Inhalte:

wissenschaftliche Symposien

Die Symposien dienen dem Austausch von Forschungsergebnissen in den Materialwissenschaften. Die Veranstaltungen richten sich an Doktoranden der TU Dresden und der UJEP in Ústi nad Labem sowie Studierende, die ihre Masterarbeit bzw. Diplomarbeit schreiben. Forschungsansätze und -ergebnisse werden in einem vertrauensvollen Umfeld diskutiert, um Ideen auszutauschen und diese gemeinsam weiterzuentwickeln.

Innovationsbörsen

Die Innovationsbörse ist eine niedrigschwellige Präsentation von Forschungsergebnissen als Ausgangsbasis für potenzielle Kooperationen und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Adressaten sind Wissenschaftler und Unternehmensvertreter.
In der Projektlaufzeit sollen zwei Innovationsbörsen zu materialwissenschaftlichen Themen stattfinden.

Nutzen

  • Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse
  • Möglichkeit zum unkomplizierten direkten Austausch
  • Überblick zu Forschungsergebnissen in der Region, insb. zu Produkt- und/oder Technologieneuheiten