30.5.2024: MATun – Zahajovací akce / MATun-Auftaktveranstaltung

Dne 30. května 2024 se v prostorách Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí n. L. konala veřejná zahajovací konference projektu. Příležitost podrobně se seznámit s aktéry projektu a plánovanými opatřeními využila nejen řada zájemců z řad vysokých škol a přidružených partnerů, ale i zájemci ze středních škol a firem.

Po uvítacím projevu doc. Ing. Jana Slavíka, Ph.D. prorektora pro vědu UJEP, vystoupil doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty a zástupce fakulty životního prostředí doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., následně koordinátor projektu Petr Lauterbach vysvětlil plánovaný obsah projektu.

Zástupci kateder obou univerzit a IKTS pak představili výzkumná témata svých pracovních skupin. Všichni se tak mohli dozvědět o aktuálním výzkumu a kontaktních místech pro případnou spolupráci. 

Účastníci a organizátoři předchozích společných přeshraničních aktivit pak představili své zkušenosti, aby si přítomní mohli udělat představu o tom, jak budou plánované aktivity pravděpodobně realizovány a jakou přidanou hodnotu mohou účastníci z těchto aktivit získat. Mimo jiné zazněly zprávy o společném vědeckém sympoziu, programech pro žáky a studenty a o inovačních burzách pro prezentaci výsledků výzkumu pro zástupce firem.

Akce byla zakončena prohlídkou laboratoří, která se těšila zvláštnímu zájmu saských účastníků.

Am 30. Mai 2024 fand in den Räumlichkeiten der Naturwissenschaftlichen Fakultät der UJEP in Usti n. L. die öffentliche Auftaktveranstaltung zum Projekt statt. Zahlreiche Interessierte aus den Universitäten und den assoziierten Partnern, aber auch Interessierte von Gymnasien und aus Unternehmen nutzten die Gelegenheit, die Projektakteure und die geplanten Maßnahmen im Detail kennenzulernen.

Nach der Begrüßung durch doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. den Prorektor für Wissenschaft der UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät und einen Vertreter der Umweltfakultät erläuterte der Projektkoordinator Petr Lauterbach die geplanten Projektinhalte.

Daran anschließend stellten die Vertreter der Lehrstühle beider Universitäten und aus dem IKTS die Forschungsthemen ihrer Arbeitsgruppen vor. Auf diese Art und Weise konnten sich alle über laufende Forschung und Anknüpfungspunkte zur eventuelle Kooperation informieren.  

Danach zeigten Teilnehmer und Organisatoren bisheriger gemeinsamer grenzübergreifender Aktivitäten ihre Erfahrungen auf, sodass die Anwesenden einen Eindruck gewinnen konnten, wie die Umsetzung der geplanten Aktivitäten voraussichtlich realisiert wird und welchen Mehrwert die Teilnehmer an diese Aktivitäten erlangen können. Berichtet wurde u. a. von einem gemeinsamen wissenschaftlichen Symposium, von den Angeboten für Schülerinnen und Schüler sowie von den Innovationsbörsen für die Präsentation von Forschungsergebnissen für Unternehmensvertreter.

Den Abschluss bildete ein Rundgang durch die Labore, die insb. für die sächsischen Teilnehmer von großem Interesse war.